U bent van harte uitgenodigd

Pesach/Goede Vrijdag 

Vrijdag 3 april 2015, 14 Nisan 5775

Aanstaande 3 April is er een heel bijzonder feest. Vierhonderd christenen van allerlei kerken zullen samen het bijbelse Pesachmaal en avondmaal vieren in Woerden-Harmelen. In gehoorzaamheid aan de opdracht van Jezus om dit ter nagedachtenis aan Hem te doen[1], gaan zij samen aan tafel om het Pesachmaal te beleven zoals dit wordt beschreven in het boek Johannes. Het thema van de avond is “Eenheid, vrijheid en hoop” . Hierin vieren zij de eenheid waar hij voor heeft gebeden tijdens het laatste avondmaal[2] en gedenken zij de geestelijke vrijheid die hij heeft gegeven door zelf het Pesachlam te worden, waardoor  gelovigen in deze donkere tijden met hoop mogen uitzien naar de komst van de Bruidegom. Jezus zei met een reden dat Hij er hevig naar verlangde om deze beker met zijn discipelen te drinken en de bevrijding door Zijn bloed te blijven gedenken totdat Hij terugkomt.[3]

Laat u meevoeren naar de tijd van Jezus en beleef de betekenis van het Pesachfeest dat Gods plan van de verlossing in verleden, heden en toekomst laat zien. Want Pesach is het schaduwfeest van de bevrijding en verlossing van heel de mensheid.

Muziek en lofprijzing:  Frank en Marlou van Essen, Denise Brand en Arend Jansen

Waarom Pesach vieren in 2015?

Er is een stille opwekking gaande binnen de kerken; een zoektocht terug naar de wortels van het geloof. De Bijbelse feesten komen na eeuwen weer terug op de kalender en de honger naar diepgang is heel groot. Messiaanse gemeenten zien een enorme vraag van christenen naar de uitleg van de bijbelse feestdagen en de centrale plaats die Jezus daar inneemt en we zien dit ook door de enorme vraag naar het boek Wake Up! waarin deze feesten en hun nieuwe verbondsbetekenis worden uitgelegd. Die wind van opwekking gaat dwars door de muren van theologie en trekt zich niets aan van kerkmuren of structuren. We zien overal zelfs veel spontane studiegroepen ontstaan. De wind van Gods Geest stuurt opwekking aan.

Pesach brengt mensen samen en het is een bevrijdingsfeest voor heel de mensheid. Tijdens de grote opwekking in Israel  aan het einde van de 7e eeuw  voor Christus vierde koning Josia voor de eerste keer na eeuwen het Pesach[4]om het land te verbinden en de terugkeer naar God aan te kondigen. Tijdens dat Pesach feest bracht Josia de Ark van het Verbond weer naar de Tempel en de Heilige Geest ging aan het werk.

Dit jaar is een speciaal jaar omdat Pesach en Pasen grotendeels samenvallen, zoals in het jaar van Christus’ Kruisiging[5]. Deze Pesach valt ook in een sabbatsjaar (een zevende jaar, sjmitta), en er is sprake van een volledige maansverduistering (een bloedrode maan), net zoals waarschijnlijk op vrijdag  3 april 33 AD. De meeste theologen zijn het er over eens dat Jezus is gestorven op het exacte moment dat het Pesachlam voor de natie werd geslacht naast de Tempel, om 15:00 ´s middags. Jezus zelf hield het avondmaal op de vooravond van dezelfde kalenderdag omdat Hij wist dat Hij zelf het Pesachlam voor de wereld zou worden, en daarbij deze feestdag als de lang beloofde Messias zou vervullen. Hij leerde Zijn discipelen de betekenis van Pesach in het nieuwe verbond: niet alleen een herinnering aan fysieke bevrijding uit slavernij maar ook een echte geestelijke bevrijding uit de macht van de duisternis. 

 

Waarom wordt Pesach nu door christenen gevierd?

Dat Jezus stierf op Pesach was geen toeval. God bracht in al de Bijbelse feesten al vanaf het begin thema’s aan en de schaduwgebeurtenissen van deze feesten wezen al die tijd op de toekomstige werkelijkheid in de Messias. Het Pesachfeest staat in het teken van het voorbijgaan van het oordeel en de daaropvolgende bevrijding voor hen die in vertrouwen op God het bloed aan hun deurpost aanbrachten en in die vollemaans nacht achter die deur bleven. Door Pesach te vieren worden we ons nog meer bewust dat Jezus daadwerkelijk deze voorjaarsfeesten op de dag en het uur vervulde door in Zijn lijden en opstanding de werkelijke betekenis van die feesten te laten zien. Pesach is het feest dat christenen mogen vieren als een bevrijdingsfeest uit hun geestelijk “Egypte”, door het bloed van Christus.

Het is heel leerzaam om te ontdekken hoeveel gebruiken rond Pesach ten diepste verwijzen naar Jezus als de Messias. Voorbeelden hiervan zijn de bekers die worden gedronken. De tweede beker van Pesach, is de beker van de zonde, die hij voor ons heeft gedronken. De derde beker is de beker der verlossing, de beker van de vrijkoping waarvan hij zei: “Deze beker is de beker van het nieuwe verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt.” (Luc. 22:20). Tijdens de aanstaande Pesachmaaltijd zullen we daar zeker aandacht aan besteden.

Mattheus 26:17 “Op de eerste dag van het feest der ongezuurde broden, kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: Waar wilt Gij, dat wij toebereidselen maken voor U om het Pascha te eten? 18 Hij zeide: Gaat naar de stad tot die-en-die en zegt tot hem: De Meester zegt: Mijn tijd is nabij; bij u houd Ik met mijn discipelen het Pascha. 19 En de discipelen deden, zoals Jezus hun had opgedragen, en zij maakten het Pascha gereed.

Marcus 14:12 “En op de eerste dag van het feest der ongezuurde broden, waarop men gewoon was het Pascha te slachten, zeiden zijn discipelen tot Hem: Waar wilt Gij, dat wij heengaan en toebereidselen maken, opdat Gij het Pascha kunt eten?

Lukas 22:8 “Ga voor ons het Pesachmaal bereiden, zodat we het kunnen eten.”

Johannes 13:1 En vóór het Paasfeest, toen Jezus wist, dat zijn ure gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de Vader, heeft Hij de zijnen, die Hij in de wereld liefhad, liefgehad tot het einde.”

“Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus. Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid. 1 Korinthe 5:7,8

 

 

 

[1] Lukas 22:19

[2] Joh. 17:20

[3] Lucas 22:15

[4] 2 Koningen 23:21-22, 2 Kronieken 35:1-6

[5] Dat wil zeggen: dezelfde kalenderdag want we weten niet zeker of Jezus stierf op een vrijdag, het zou ook op een woensdag of donderdag kunnen zijn, in het jaar 30, 31, 32 of 33 AD. Het is logisch dat deze dagen samenvallen, maar toch lopen de kalenders meestal uit een.